زبان Fa En شنبه 5 آذر 1401 ساعت 13 و 3 دقیقه

سایت شرکتی برنا الکترونیک

سایت شرکتی برنا الکترونیک با امکان فروش آنلاین - زمینه فعالیت: تولید و فروش محصولات الکترونیکی (مدت زمان اجرا: 30 روز کاری) - ویژگی ها: ورود اطلاعات گسترده + امکان فروش آنلاین + استفاده از نرم افزار بازرگانی

سایت شرکتی برنا الکترونیک با امکان فروش آنلاین - زمینه فعالیت: تولید و فروش محصولات الکترونیکی (مدت زمان اجرا: 30 روز کاری) - ویژگی ها: ورود اطلاعات گسترده + امکان فروش آنلاین + استفاده از نرم افزار بازرگانی

کارفرما :

شرکت برنا الکترونیک

زمان :

1397/11/28

تا :

1397/11/28

30 روز کاری