زبان Fa En چهارشنبه 3 مرداد 1403 ساعت 20 و 55 دقیقه

سایت خبری پنجره ایرانیان

سایت خبری پنجره ایرانیان - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز صنعت درب و پنجره (مدت زمان اجرا: 20 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 6سال) + آرشیو بلند مدت نشریه و بانک مشتریان سایت

سایت خبری پنجره ایرانیان - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز صنعت درب و پنجره (مدت زمان اجرا: 20 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 6سال) + آرشیو بلند مدت نشریه و بانک مشتریان سایت

کارفرما :

آقای مهندس شیری

زمان :

1397/10/9

تا :

1397/10/9

20 روز کاری