زبان Fa En چهارشنبه 3 مرداد 1403 ساعت 20 و 47 دقیقه

سایت خبری پزشکی امروز

سایت خبری پزشکی امروز - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز پزشکی (مدت زمان اجرا: 40 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 18سال) + خبرنگار هوشمند

سایت خبری پزشکی امروز - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز پزشکی (مدت زمان اجرا: 40 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 18سال) + خبرنگار هوشمند

کارفرما :

آقای اردوان بهزاد

زمان :

1397/11/6

تا :

1397/11/6

40 روز کاری